Κατανόηση του Cluster απο Servers και των δυνατοτήτων του

Το Server Clustering αναφέρεται σε μια ομάδα απο Servers που συνεργάζονται σε ένα σύστημα για να παρέχουν στους χρήστες μεγαλύτερη διαθεσιμότητα. Αυτά τα Clusters χρησιμοποιούνται για τη μείωση του χρόνου διακοπών (Down Time) και των βλαβών (Outage), επιτρέποντας σε έναν άλλο Server να αναλάβει σε περίπτωση διακοπής. Μια ομάδα απο Servers απαρτίζει ένα μόνο σύστημα. Τη στιγμή που ένας από αυτούς τους Server αντιμετωπίζει διακοπή υπηρεσίας, ο φόρτος εργασίας αναδιανέμεται σε άλλο Server πριν οποιαδήποτε διακοπή γίνει αισθητή από τον πελάτη. Οι Clustered Servers χρησιμοποιούνται γενικά για εφαρμογές με δεδομένα που ενημερώνωνται συχνά, με Servers αρχείων, εκτύπωσης, βάσεων δεδομένων και μηνυμάτων που ταξινομούνται ως τα πιο συνηθισμένα Clusters. Συνολικά, οι Clustered Servers προσφέρουν στους πελάτες υψηλότερο επίπεδο διαθεσιμότητας, αξιοπιστίας και επεκτασιμότητας από ό, τι θα μπορούσε να προσφέρει o οποιοσδήποτε μονός Server.

Σε ένα περιβάλλον με Clustered Servers, κάθε Server είναι υπεύθυνος για την ιδιοκτησία και τη διαχείριση κάθε δικής του συσκευής και έχει ένα αντίγραφο του λειτουργικού συστήματος (μαζί με οποιεσδήποτε εφαρμογές ή υπηρεσίες) που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των άλλων Server στο Cluster. Οι Server στο Cluster προγραμματίζονται να συνεργάζονται για να αυξήσουν την προστασία των δεδομένων και να διατηρήσουν την συνέπεια της διαμόρφωσης του Cluster με την πάροδο του χρόνου.

Προστασία του Cluster απο βλάβες και διακοπές

Το πρωταρχικό σκεπτικό για ένα Cluster απο Servers είναι η προστασία κατά των βλαβών και των διακοπών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι συγκεντρωμένοι Servers προσφέρουν αυξημένη προστασία σε ολόκληρο το δίκτυο που γίνεται μαύρο κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. Οι ομαδοποιημένοι Servers προστατεύουν από τρεις κύριους τύπους διακοπών. Αυτοί περιλαμβάνουν τα ακόλουθα.

  • Αποτυχία εφαρμογής / υπηρεσίας: Διακοπή που επηρεάζει εφαρμογές και υπηρεσίες κρίσιμης σημασίας για το δίκτυο.
  • Αποτυχία συστήματος / υλικού Διακοπές που επηρεάζουν στοιχεία όπως CPU, μνήμη, προσαρμογείς, μονάδες δίσκου και τροφοδοτικά.
  • Αποτυχία θέσης: Αστοχίες θέσης που επηρεάζουν πολλαπλές τοποθεσίες οφείλονται γενικά σε φυσικές καταστροφές που έχουν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ενέργειας.
Η προστασία από αυτές τις κοινές αποτυχίες καταλήγει σε μειωμένη ευαισθησία του δικτύου σε κίνδυνο.

Οι τρεις τύποι Clustering Servers

Υπάρχουν τρεις τύποι απο Server Clusters που ταξινομούνται βάσει του τρόπου με τον οποίο το σύστημα Cluster (που αναφέρεται ως κόμβος (Node)) συνδέεται στη συσκευή που είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση δεδομένων διαμόρφωσης. Οι τρεις τύποι περιλαμβάνουν ένα ενιαίο (ή τυποποιημένο) Cluster απαρτίας (Quorum), ένα συμπλέγμα συνόλου κόμβων και ένα σύμπλεγμα κόμβων και αναλύονται λεπτομερέστερα κατωτέρω.

  • Ενιαίο (ή πρότυπο) Quorum Cluster: Το πιο συνηθισμένο, αυτό το Cluster αποτελείται από πολλαπλούς κόμβους με μία ή περισσότερες συστοιχίες δίσκων (Disk Arrays) που χρησιμοποιούν μία συσκευή σύνδεσης (αποκαλούμενη Buss). Ένας Server διαχειρίζεται και κατέχει καθένα από τα Disk Arrays μέσα στο Cluster.
  • Cluster ομάδων κόμβων πλειοψηφίας: Όπως και στο παραπάνω Cluster, αυτό το μοντέλο διαφέρει στο ότι κάθε κόμβος διαθέτει το δικό του αντίγραφο των δεδομένων διαμόρφωσης του Cluster και αυτά τα δεδομένα είναι με συνέπεια συγχρονισμένα σε όλους τους κόμβους. Αυτό το μοντέλο λειτουργεί καλύτερα για Cluster με μεμονωμένους Server που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.
  • Cluster μοναδικών κόμβων: Συχνότερα χρησιμοποιείται για δοκιμές, αυτό το μοντέλο περιέχει έναν μοναδικό κόμβο.