Όροι και Προυποθέσεις

Άρθρο 1: Γενικά

1.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, με ρητή και γραπτή διάταξη, αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός FRIKTORIA Data Center Services - Γεώργιος Θ. Σγουρίδης Ηλεκτρονικός Τ.Μ. Κουταρέλια 54 Βόλος 38333 Μαγνησία Ελλάς ΑΦΜ 021737072 που περαιτέρω θα ονομάζεται "FRIKTORIA" και αφετέρου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στην σελίδα της αίτησης του ή οπουδήποτε αλλού, που περαιτέρω θα ονομάζεται "ΠΕΛΑΤΗΣ".
Ο ΠΕΛΑΤΗΣ καλεί την FRIKTORIA η οποία λειτουργεί ένα ή περισσότερα Κέντρα Δεδομένων (Data Center) ή μέρη αυτών με όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται (ενδεικτικά γραμμές σύνδεσης στο Internet, τροφοδοτικά αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, μηχανισμούς κλιματολογικών συνθηκών & θερμοκρασίας, αποθηκευτικούς χώρους δεδομένων, ασφάλεια, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, κλπ), έχει τις κατάλληλες συμβάσεις με άλλους εθνικούς και διεθνείς παρόχους και μπορεί να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ υπηρεσίες Διαδικτύου, ενδεικτικά :

 • αγορά, διαμόρφωση και χρήση χώρου Data Center για μετεγκατάσταση εξοπλισμού (Collocation).
 • αγορά, διαμόρφωση και χρήση Αποκλειστικού Πραγματικών ή Εικονικών Διακομιστών (Servers).
 • αγορά, διαμόρφωση και χρήση χώρου φιλοξενίας διαδικτυακών τόπων (web hosting).
 • αγορά, διαμόρφωση και χρήση μετάδοσης συνεχούς ροής σε πραγματικό χρόνο ή κατ' απαίτηση (media streaming).
 • καταχώριση, διαμόρφωση και χρήση ονομάτων τομέα (domain names).
 • αγορά, διαμόρφωση και χρήση τεχνικών Προώθησης Διαδικτύου.
 • κατασκευή ιστοσελίδων, δικτυακών χώρων και πυλών (web development).
 • αγορά, διαμόρφωση και χρήση γραμματοκιβωτίων (e-mail).
 • Συμβουλευτική στην Τεχνολογία της Πληροφορικής (I.T. Consultancy).

1.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει λάβει πλήρη και εκ των προτέρων γνώση αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων πριν αγοράσει ή ενοικιάσει τις υπηρεσίες της FRIKTORIA με οποιοδήποτε μέσο (ενδεικτικά: ιστοσελίδα http://www.friktoria.com/, φόρμα παραγγελίας, φαξ, τηλέφωνο, κλπ).

1.3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις του ΠΕΛΑΤΗ δεν ισχύουν, εφόσον διαφέρουν από ή έρχονται σε αντίθεση με τους τρέχοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, εκτός από την περίπτωση ρητής και γραπτής συγκατάθεσης της FRIKTORIA.

1.4. Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA ενδεικτικά μέσω των ιστοσελίδων http://www.friktoria.com/, μέσω e-mail ή δελτίου παραγγελίας, προϋποθέτει αυτόματα τη συγκατάθεση και αποδοχή αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων.

Άρθρο 2: Το κλείσιμο της σύμβασης μεταξύ των μερών

2.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι συμμετέχει σε μια οριστική και αμετάκλητη (ηλεκτρονική ή έντυπη) σύμβαση, από τη στιγμή που η FRIKTORIA έχει λάβει την αποδοχή της προσφοράς της, (ηλεκτρονικά, τη στιγμή που στον ΠΕΛΑΤΗ προβάλεται η οθόνη επιβεβαίωσης). Με τον ίδιο τρόπο η σύμβαση είναι οριστική και αμετάκλητη, από την υπογραφή του δελτίου παραγγελίας από τον ΠΕΛΑΤΗ ή την παραλαβή από την FRIKTORIA της παραγγελίας με φαξ ή ταχυδρομικώς. Εκτός εάν η FRIKTORIA δεν αποδέχεται την εντολή, με βάση τους κανόνες που αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα λάβει μια επιβεβαίωση της παραγγελίας του μέσω e-mail μέσα σε 24 ώρες. Η επιβεβαίωση αυτή θεωρείται ότι παραλαμβάνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ τη στιγμή που το e-mail φτάνει στο διακομιστή στον οποίο βρίσκεται το γραμματοκιβώτιο του ΠΕΛΑΤΗ.

2.2. Η σύμβαση συνάπτεται για διαδοχικές περιόδους, που ισούνται με την αρχική περίοδο 1, 2, 3, 5 ή 10 έτη ανάλογα με το προϊόν/υπηρεσία και την επιλογή του ΠΕΛΑΤΗ, οι οποίες παρατείνονται σιωπηρά και αυτόματα. Καθένα από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης είναι ίση με την αρχική περίοδο που έχει επιλεγεί από τον ΠΕΛΑΤΗ (1, 2, 3, 5 ή 10 έτη).

2.3. Η σύμβαση θεωρείται ότι συνάπτεται στην έδρα της FRIKTORIA, που είναι ο τόπος όπου γίνεται η αποδοχή της παραλαβής της προσφοράς.

2.4. Κάθε πρόσωπο που δίνει εντολή για τον ΠΕΛΑΤΗ, που αγοράζει μια παραγγελία ζητώντας να χρεώνει τον ΠΕΛΑΤΗ ή που δίνει εντολή, σύμφωνα με τον Ελληνικό αστικό κώδικα, παραμένει σε κάθε περίπτωση, προσωπικά υπεύθυνος αν η παραγγελία παραμένει απλήρωτη από τον ΠΕΛΑΤΗ κατα το πέρας της ημερομηνίας λήξης.

Άρθρο 3: Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ΠΕΛΑΤΗ

3.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεώνετε να δώσει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες στην FRIKTORIA. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πληροφορίες που παρέχονται από τον ίδιο.

3.2. Η FRIKTORIA υπό καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που πέρασε - συνειδητά ή όχι - από τον ΠΕΛΑΤΗ ή για τυχόν ζημίες που θα προκληθούν για τους λόγους αυτούς.

3.3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα αποζημιώσει την FRIKTORIA για όλα τα έξοδα, που προκύπτουν από βλάβη που προκλήθηκε από την παροχή ανακριβών στοιχείων από τον ΠΕΛΑΤΗ ή από τρίτο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ.

3.4. Για την καταχώρηση ενός ονόματος τομέα ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ότι έχει λάβει γνώση και έχει αποδεχθεί τους γενικούς όρους των σχετικών εθνικών ή διεθνών αρχών καταχώρισης, περαιτέρω το λεγόμενο «μητρώο» και τούς ειδικούς κανόνες που ισχύουν στην περίπτωση τοπικής εκπροσώπησης ή υπηρεσίας επαφής διαχειριστή που προσφέρεται από την FRIKTORIA, θυγατρικές της ή εταίρους της.

3.5. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ εξουσιοδοτεί την FRIKTORIA να ενεργοποιήσει μετά την καταχώριση ή τη μεταφορά ενός ονόματος τομέα (domain name) τον μηχανισμό κλειδώματος που προσφέρεται από το Μητρώο (ή οποιαδήποτε παρόμοια υπηρεσία), χωρίς χρέωση, για να αποφευχθεί η απώλεια του ονόματος τομέα μέσω δόλιας μεταφοράς. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να ζητήσει να ξεκλειδωθεί το όνομα χώρου ανά πάσα στιγμή, χωρίς επιπλέον κόστος.

3.6. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την αγορά, δεδομένης της άμεσης χρήσης του προϊόντος / υπηρεσίας.

3.7. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναγνωρίζει ρητά ότι η FRIKTORIA συμμορφώνεται με όλες τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς και τη νομοθεσία για τους εμπορικούς κανόνες και τα δικαιώματα για την Προστασία των Καταναλωτών και ότι αυτά είναι σαφώς και μόνιμα ορατά στο δικτυακό τόπο της FRIKTORIA. (Χωρίς να θέλει να είναι μιμητικός, δηλαδή τα στοιχεία ταυτότητας του μητρώου, η διαδικασία παραγγελίας, τις τιμές, ...)

Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις της FRIKTORIA.

4.1. FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τις υπηρεσίες που παραδίδει στον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα πρέπει να ενημερωθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.friktoria.com/, μέσω e-mail, μέσω SMS ή ταχυδρομείου.

4.2. Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα ισχύοντα τιμολόγια της στην ιστοσελίδα της. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ πρέπει να ενημερώνεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.friktoria.com/, μέσω e-mail, SMS ή ταχυδρομείου. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Σε περίπτωση αύξησης των τιμολογίων, ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να απορρίψει τη νέα τιμή και να ακυρώσει τη σύμβαση με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών που υπολογίζεται από την ημέρα που εστάλη η ειδοποίηση αναγγελίας της αύξησης της τιμής.

4.3. Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της. Στον ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει να κοινοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας http://www.friktoria.com/, μέσω e-mail, μέσω SMS ή ταχυδρομείου.

Άρθρο 5: Κώδικας καλής συμπεριφοράς.

5.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν πρέπει να κάνει κατάχρηση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να παραβιάζει την ιδιωτική ζωή άλλων ή για παράνομους σκοπούς παραβιάζοντας τα χρηστά ήθη ή τη δημόσια ασφάλεια, τον νόμο και την τάξη.

5.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την FRIKTORIA για τους ακόλουθους σκοπούς : (ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και δεν περιορίζεται στους αναφερόμενους σκοπούς)

 • Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA σαν απόπειρα κατά των διεθνών ή τοπικών νόμων, νόμους εννοούμε την ελληνική νομοθεσία ή τους νόμους που ισχύουν τοπικά στις εκάστοτε χώρες.
 • Η παραγωγή πλαστών ταυτοτήτων ή όλες οι προσπάθειες να παραπλανήσουν τους άλλους χρησιμοποιώντας πλαστές ή παραπλανητικές ταυτότητες, στέλνοντας μηνύματα μέσω της FRIKTORIA.
 • Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να διακινήσει παράνομο, ενοχλητικό, υβριστικό, διφορούμενο ή απολίτιστου περιεχόμενο υλικό ή ότι παραβιάζει τη δημόσια ασφάλεια τον νόμο και την τάξη, ή να αποστείλει οποιασδήποτε μορφής spam αλληλογραφία [UCE (Unsolicited Commercial E-mail) ή UBE (Unsolicited Bulk E-mail)].
 • Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να διακινήσει περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Η χρήση των υπηρεσιών της FRIKTORIA για να διακινήσει δυσφημιστικές ή αρνητικές πληροφορίες για την FRIKTORIA και όλων των συνδεδεμένων εταιρειών ή κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 • Η αποστολή υλικού που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες ή κάθε άλλο πρόγραμμα που μπορεί να βλάψει τα ηλεκτρονικά συστήματα του παραλήπτη.
 • Οι προσπάθειες για να αποκτήσει πρόσβαση χωρίς άδεια, την πειρατεία κωδικών πρόσβασης ή με κάθε άλλο τρόπο, με τις υπηρεσίες της FRIKTORIA, σε λογαριασμούς άλλων πελατών ή των συστημάτων και δικτύων που σχετίζονται με FRIKTORIA.
 • Η χρήση των υπηρεσιών για σκοπούς που παραβιάζουν το ποινικό δίκαιο, τα πολιτικά δικαιώματα ή την δημόσια ασφάλεια τον νόμο και την τάξη.

5.3. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί οτι στις κοινόχρηστες με άλους πελάτες υπηρεσίες ισχύει πολιτική ορθής χρήσης των κοινόχρηστων πόρων (π.χ. CPU, Memmory, κτλ).

5.4. Σε περίπτωση που ο πελάτης παραβιάσει τις παραπάνω αναφερόμενες προτάσεις η Friktoria.com διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα αναστολής των υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 6: Περιορισμός των υποχρεώσεων

6.1. Η FRIKTORIA δεν μπορεί για κανένα λόγο να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις του ΠΕΛΑΤΗ που παραβιάζουν τους κανόνες του κώδικα καλής συμπεριφοράς, όπως εκφράζεται στο άρθρο 5.

6.2. Αν η FRIKTORIA έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι ένας ΠΕΛΑΤΗΣ δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες καλής συμπεριφοράς (άρθρο 5), η FRIKTORIA διατάσσει τον ΠΕΛΑΤΗ με e-mail, κανονικό ταχυδρομείο ή SMS να σταματήσει κάθε πράξη που παραβιάζει τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς (άρθρο 5). Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν σταματήσει αυτές τις πρακτικές μέσα στο εύλογο χρονικό διάστημα των δύο ημερών, η FRIKTORIA έχει το δικαίωμα να θέσει τις υπηρεσίες της σε αναμονή. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της δεν θα είναι πλέον προσβάσιμες για τον ΠΕΛΑΤΗ. Στον ΠΕΛΑΤΗ που χρησιμοποιεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες παραβιάζοντας τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς, δεν θα πρέπει να επιστραφούν οι αξίες των υπόλοιπων υπηρεσιών.

6.3. Η FRIKTORIA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται μέσω των υπηρεσιών της. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων είναι εξ ολοκλήρου του ΠΕΛΑΤΗ.

6.4. Η FRIKTORIA σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων που φιλοξενούνται, έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα της ή τα οποία καθίστανται προσιτά μέσω της πλατφόρμας της (για παράδειγμα από την υπηρεσία της «προώθηση της διεύθυνσης URL»). Η ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων και των ιστοσελίδων είναι εξολοκλήρου του ΠΕΛΑΤΗ. Η FRIKTORIA δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την "ανακατεύθυνση" ενός ονόματος χώρου (domain name), κατόπιν αιτήματος του ΠΕΛΑΤΗ.

6.5. FRIKTORIA δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις παραβιάσεις απο τούς πελάτες της των πνευματικών δικαιωμάτων εν γένει. (Χωρίς να είναι εξαντλητικό: τα σήματα, τα πνευματικά δικαιώματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα, ...)

6.6. Ούτε η FRIKTORIA ούτε οι προμηθευτές της δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ευθύνονται για τυχόν άμεσες ζημίες, περιστατικά, απαίτηση αποζημίωσης ως κύρωση, συνέργεια, ειδική ή αποθετική ζημία ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία λόγω της απώλειας των δεδομένων, η απώλεια των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και τη λειτουργία του δικτυακού τόπου http://www.friktoria.com/, οι καθυστερήσεις του http://www.friktoria.com/ ή την αδυναμία χρήσης του http://www.friktoria.com/, η παράδοση ή οποιαδήποτε βλάβη στην παροχή των υπηρεσιών, ή για κάθε ζημία που προκλήθηκε από οποιεσδήποτε πληροφορίες, υλικό, προϊόν, υπηρεσία ή συναφές γραφικό στοιχείο που προκύπτει από τη χρήση τής ιστοσελίδας http://www.friktoria.com/ ή συνδέονται με τη χρήση του δικτυακού τόπου, έστω και αν η ευθύνη είναι συμβατική ή όχι.

6.7. Οι πληροφορίες, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τής ιστοσελίδας http://www.friktoria.com/ μπορεί να περιέχουν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες συχνά τροποποιούνταιί. Η FRIKTORIA και / ή οι προμηθευτές της μπορεί να κληθούν να προβούν σε διορθώσεις ή τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο. Η FRIKTORIA και οι προμηθευτές της δεν μπορεί να ευθύνονται για τις διακοπές, δυσλειτουργίες ή βλάβη στην ηλεκτρονική έκδοση και στις συναφή υπηρεσίες.

6.8. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να προστατεύσει την FRIKTORIA για οποιεσδήποτε πράξεις απάτης που προκαλούνται από τρίτους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχονται από την FRIKTORIA. Κατά συνέπεια, αυτή η εγγύηση σημαίνει ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα επικουρεί την FRIKTORIA για την άμυνά της και θα αποζημιώσει την FRIKTORIA για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από μια τέτοια καταγγελία (π.χ. δικαστικές δαπάνες, αποζημιώσεις, κ.λπ.)

6.9. Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιαδήποτε απαίτηση για την εκτέλεση μιας καταχώρισης ονόματος τομέα που παραβιάζει τούς γενικούς όρούς του ΜΗΤΡΩΟΥ και / ή, γενικότερα, κάθε ονόματος τομέα που είναι προσβλητικό ή μιας προσπάθειας κατά τών χρηστών ηθών ή τη δημόσια ασφάλεια τον νόμο και την τάξη.

6.10. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται να συμμορφωθεί με τους νόμους και τους κανονισμούς σχετικά με την καταχώρηση ονομάτων χώρου. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι οι κανόνες αυτοί υπόκεινται σε τροποποιήσεις. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι FRIKTORIA δεν είναι αρμόδια όσον αφορά αυτούς τους κανόνες και δεν μπορεί να ευθύνεται για τις συνέπειες αυτών των κανόνων ή για την τροποποίησή τους. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το ΜΗΤΡΩΟ αποφασίζει σχετικά με την καταχώρηση του κάθε ονόματος τομέα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της καταχώρησης. Σε καμία περίπτωση η FRIKTORIA δεν ευθύνεται για την άρνηση από το ΜΗΤΡΩΟ σε οποιοδήποτε όνομα τομέα ή σε περίπτωση που ένα όνομα τομέα κριθεί ανίσχυρο, ακυρωθεί ή ανασταλεί για ποιο λόγο. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ-Αδειούχος είναι και παραμένει ο μοναδικός υπεύθυνος για το επιλεγμένο όνομα και για την απόφαση για την καταχώριση της ονομασίας ως όνομα τομέα.

6.11. Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει με την καταχώρηση ενός ονόματος τομέα, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλείψει να πληρώσει το οφειλόμενο χρηματικό ποσό. Η FRIKTORIA δεν ευθύνεται, εάν το όνομα τομέα έχει καταχωρηθεί από τρίτον κατά την περίοδο μεταξύ της παραγγελίας του ΠΕΛΑΤΗ για καταχώρηση και πριν την ημερομηνία της πληρωμής από τον ΠΕΛΑΤΗ.

6.12. Οι συμβαλλόμενοι ρητά συμφωνούν ότι σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της FRIKTORIA δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό που καταβλήθηκε από τον πελάτη στην ετήσια πορεία του έτους της ζήτησης της αποζημίωσης για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αποτελούν το αντικείμενο της ζήτησης της αποζημίωσης.

Άρθρο 7: Πληρωμή και όροι πληρωμής

7.1. Η FRIKTORIA ενεργοποιεί μόνο τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για λογαριασμό των Πελατών μετά την καταβολή του ποσού της παραγγελίας.

7.2. Όλα τα τιμολόγια θα πρέπει να εξοφλούνται πριν από την ημερομηνία λήξης. Κάθε τιμολόγιο που παραμένει απλήρωτο μετά την ημερομηνία λήξης της ισχύος του αυτομάτως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση αυξάνεται με ετήσιο επιτόκιο 12%, υπολογιζόμενο επί του ποσού του τιμολογίου μέχρι την τελική πληρωμή ολόκληρου του ποσού. Εκτός από τα συμφέροντα του τιμολογίου πρέπει αυτομάτως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αυξηθεί με μια συμβατική αποζημίωση του 15% που υπολογίζεται επί του ποσού του τιμολογίου, η οποία είναι κατ' ελάχιστων 25 € και μέγιστο 1.250 €, για τα εξωδικαστικά τέλη και άλλες συμβατικές απώλειες που υπέστη η FRIKTORIA. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ρητά την ευθύνη του να καταβάλει αποζημίωση βάσει του ελληνικού νόμου για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές που αφορούν τα νόμιμα τέλη που υποστηρίζονται από την FRIKTORIA (σχετικές νομικές αμοιβές, έξοδα δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, ...)

7.3. Σε περίπτωση μη πληρωμής του τιμολογίου και μετά από γραπτές επιστολές υπενθύμισης για την καταβολή, η FRIKTORIA έχει το δικαίωμα να αναστείλει το προϊόν(τα) ή υπηρεσία(ες) που θα καθίστανται απροσπέλαστα (ες) από τον ΠΕΛΑΤΗ. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανενεργοποίηση του προϊόντος(ων) ή υπηρεσίας(ων) από την FRIKTORIA με την καταβολή των ανεξόφλητων τιμολογίων και των αποζημιώσεων. Ευλόγως εννοείται ότι εις τον όρο προϊόν(τα) ή υπηρεσία(ες) δεν συμπεριλαμβάνονται τα δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ τα οποία είναι αποκλειστική ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ και μόνον.

7.4. Τα τυχαία, συμπληρωματικά, διοικητικά, τεχνικά ή άλλα έξοδα που προκύπτουν από την καθυστέρηση της πληρωμής ή / και την ανακοπή ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας είναι στην πλήρη ευθύνη του ΠΕΛΑΤΗ.

Άρθρο 8: Ακύρωση της σύμβασης

8.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να καταγγείλει τη σημερινή σύμβαση μόνον δίνοντας μια προειδοποίηση δύο μηνών, μέσω κοινού συστημένου μηνύματος ταχυδρομείου στην FRIKTORIA. Στον ΠΕΛΑΤΗ δεν θα πρέπει να επιστραφούν τα ποσοστά για την συνδρομή που έχει ήδη καταβληθεί.

8.2. Η FRIKTORIA μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση και το τέλος των παραδοθέντων υπηρεσίων δίνοντας μια προειδοποίηση δύο μηνών, μέσω κοινού συστημένου μηνύματος ταχυδρομείου στον ΠΕΛΑΤΗ. Στον ΠΕΛΑΤΗ θα πρέπει να επιστραφεί το υπόλοιπο ποσοστό συνδρομής για το υπόλοιπο της περιόδου με καθυστέρηση τριάντα ημερών από την αναγγελία της καταγγελίας της ισχύουσας σύμβασης. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραλείψει να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς (άρθρο 5), η FRIKTORIA μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση νωρίτερα, σύμφωνα με τη διαδικασία του εν λόγω άρθρου 6, παράγραφος 2.

8.3. Η FRIKTORIA διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει παραγγείλει το προϊόν ή την υπηρεσία χρησιμοποιώντας ψευδείς πληροφορίες ή σε ασυμφωνία με τις δηλώσεις και την παροχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποδοθούν το υπόλοιπο ποσό της συνδρομής για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου συνδρομής.

8.4. Εάν η ακύρωση της σύμβασης για τη χρήση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας δεν έχει πραγματοποιηθεί κατά τους δύο μήνες πριν από τη λήξη της τρέχουσας περιόδου συνδρομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται ότι αυτό θα θεωρηθεί ως μια ανανέωση με σιωπηρή συμφωνία της σύμβασης για την ίδια περίοδο. Στην περίπτωση αυτή, ο ΠΕΛΑΤΗΣ θα υποχρεούται να καταβάλει τη συνδρομή των τιμών για τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες για τη νέα περίοδο.

8.5. Μετά τη σιωπηρή ανανέωση, ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με γραπτή ειδοποίηση που θα πρέπει να αποστείλει με συστημένη επιστολή στην FRIKTORIA με τήρηση ενός όρου προειδοποίηση ενός μηνός. Το άρθρο 8.4. Δεν ισχύει για τον ΠΕΛΑΤΗ-καταναλωτή.

Άρθρο 9: Απόρρητο και προστασία της ιδιωτικής ζωής

9.1. Τα προσωπικά δεδομένα του ΠΕΛΑΤΗ έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων της FRIKTORIA. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει το δικαίωμα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα και το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων του. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ συμφωνεί ότι το όνομα τομέα, ο καταχωρών και πληροφορίες του προσώπου επικοινωνίας θα δημοσιευθούν στη δημόσια βάση δεδομένων WHOIS, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΜΗΤΡΩΟΥ τομέα ανωτάτου επιπέδου. Ο καταχωρών συμφωνεί ότι το όνομα τομέα, ο καταχωρών και πληροφορίες του προσώπου επικοινωνίας θα διαχειρίζονται ηλεκτρονικά από την διαχείρηση ονομάτων τομέα κορυφαίου επιπέδου.

9.2. Η FRIKTORIA θα χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για τους σκοπούς της διαχείρησης-ΠΕΛΑΤΗ, της έρευνας αγοράς και υπηρεσιών για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν επιθυμεί να λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες, μπορεί να το κοινοποιήσει στη FRIKTORIA μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), με τηλεομοιοτυπία (+30.2421100659), ή απλής επιστολής στην FRIKTORIA.

9.3. Η FRIKTORIA εγγυάται για την επεξεργασία όλων των προσωπικών δεδομένων του ΠΕΛΑΤΗ με ακρως εμπιστευτικό τρόπο, σύμφωνα με τους διεθνείς και εθνικούς κανόνες και πιο συγκεκριμένα με την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων.

9.4. Ως εκ τούτου,

 • Η FRIKTORIA δεν αποκαλύπτει καμία πληροφορία σχετικά με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα δεδομένα των μελών της, τους συνεργάτες, τους πελάτες, τις προοπτικές, τους εργαζόμενους, τις σχέσεις, τους φίλους του ΠΕΛΑΤΗ, ούτε η FRIKTORIA θα μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτα μέρη χωρίς προηγούμενη γραπτή και ρητή συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ δηλώνοντας ότι έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για να γνωστοποιήσει τα σχετικά δεδομένα για τη συγκεκριμένη χρήση, όταν η τήρηση των κανόνων για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων είναι σεβαστή.
 • Η FRIKTORIA δεν διαβιβάζει, μοιράζεται ή πωλεί τις πληροφορίες του ΠΕΛΑΤΗ (αριθμός κινητού, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπίας, δημογραφικά στοιχεία ή στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του ΠΕΛΑΤΗ), χωρίς τη συγκατάθεση του ΠΕΛΑΤΗ ή χωρίς την ειδοποίηση σχετικά με τον σκοπό τους.

Άρθρο 10: Νόμος του Θεού, Ανωτέρα Δύναμη

Ούτε ο ΠΕΛΑΤΗΣ, ούτε η FRIKTORIA είναι υπεύθυνοι για τη μη εκτέλεση ή την καθυστέρηση στην εκτέλεση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, αν μια πράξη του Θεού (όπως έγιναν δεκτές από την ελληνική νομολογία) συμβαίνει. Δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πράξη του Θεού ο ΠΕΛΑΤΗΣ που δεν είναι σε θέση να καταβάλει το κόστος των υπηρεσιών ή των προϊόντων που παραδίδονται από την FRIKTORIA.

Άρθρο 11: Τελική ρήτρα

Καμία διάταξη των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων δεν μπορεί να διαγραφεί. Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των γενικών όρων του ΠΕΛΑΤΗ. Εάν ορισμένες από τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων θα πρέπει να θεωρούνται άκυρες, και τα δύο μέρη θα πρεπει να συμφωνήσουν να αντικαταστήσουν την εν λόγω διάταξη με μια νέα διάταξη που στεγάζει το μεγαλύτερο βαθμό την κοινή βούληση και των δύο μερών.

Άρθρο 12: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Το Ελληνικό Δίκαιο και η Ελληνική Νομοθεσία ισχύουν στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και σε κάθε τάξη, την αποδοχή ή την σύμβαση που εμπίπτει υπό αυτές τις συνθήκες. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς που είναι αρμόδιες για την επίλυση των διαφορών, κάθε διαφορά σχετικά με παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις, την ερμηνεία ή την εφαρμογή τους, πέφτει, σε περίπτωση αδυναμίας για την εξεύρεση φιλικού διακανονισμού, υπό την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων και των δικαστηρίων των Βόλος, Ελλάδα.