Δίκτυο

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (Network Operation Center - NOC) της Friktoria.com λειτουργεί και επιβλέπει τις ανάγκες της ίδιας της επιχείρησης και των πελατών της. Γενικότερα, επιχειρεί οπουδήποτε λειτουργούν σύνθετα περιβάλλοντα δικτύωσης και απαιτείται υψηλή διαθεσιμότητα. Οι πελάτες συνήθως είναι επιχειρήσεις, οργανώσεις, οργανισμοί κοινής ωφέλειας, πανεπιστήμια, κυβερνητικοί οργανισμοί, κ.ά.

Το προσωπικό του NOC είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση ενός ή περισσοτέρων δικτύων σε συγκεκριμένες καταστάσεις που ενδέχεται να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί η υποβάθμιση των υπηρεσιών ή / και των υποδομών. Οι πελάτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το NOC της Friktoria, είτε για να διαχειριστεί γι αυτούς διαφορετικά δίκτυα ή για να τους παρέχει γεωγραφικό πλεονασμό (redundancy) σε περίπτωση που μία περιοχή καθίσταται μη διαθέσιμη (Disaster Recovery Operation). Εκτός από την παρακολούθηση των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων και των συναφών υποδομών, το NOC παρακολουθεί επίσης τα δίκτυα υποδομών των ISP έτσι ώστε να έχει το προβάδισμα σε μια εκδήλωση αποδιοργάνωσης ή αναστάτωσης του γενικότερου δικτύου. Το NOC αναλύει προβλήματα, αντιμετώπιζει προβλήματα, επικοινωνεί με τους τεχνικούς πεδίου (field technicians) που βρίσκονται στο χώρο λειτουργίας των υπολογιστικών συστημέτων (CPU Room), επικοινωνεί με άλλα NOC, και παρακολουθεί προβλήματα μέχρι τη λύση τους. Όταν είναι απαραίτητο το NOC κλιμακώνει τα προβλήματα προς τους ενδιαφερόμενους φορείς. Για τις σοβαρές συνθήκες λάθους που είναι αδύνατο να προβλεφθούν, όπως μια διακοπή ρεύματος ή μια διακοπή καλωδίου οπτικών ινών, το NOC διαθέτει διαδικασίες για να άμεση επικοινωνία με τους αρμόδιους τεχνικούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Οι πρωταρχικές ευθύνες του προσωπικού του NOC περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων :

  • Παρακολούθηση Δικτύων
  • Παρακολούθηση Διακομιστών (Server)
  • Αντιμετώπιση προβλημάτων
  • Διαχείριση επικοινωνιών
  • Υποβολή Αναφορών (Report)

Το NOC έχει πολλαπλές βαθμίδες προσωπικού, οι οποίες καθορίζουν πόσο έμπειρος ή και εξειδικευμένος είναι ένας τεχνικός του NOC. Ένας νέος τεχνικός του NOC θεωρείται ως "κατηγορίας 1" (tier1), ενώ τεχνικοί που έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας θεωρούνται "κατηγορίας 3" (tier3) ή "κατηγορίας 4" (tier 4). Το NOC συχνά κλιμακώνει τα θέματα με ιεραρχικό τρόπο, έτσι ώστε αν ένα θέμα δεν έχει επιλυθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, το επόμενο επίπεδο, ενημερώνεται για την επιτάχυνση στην αποκατάσταση του προβλήματος. Ως εκ τούτου, ορισμένα προβλήματα κλιμακώνονται μέσα στο NOC πριν κληθεί ένας τεχνικός πεδίου (field technician) ή άλλος μηχανικός δικτύου.